International støtte

International støtte

Røde Kors Sorø støtter i årene 2016, 2017 og 2018 venskabsprojekter i Togo og Malawi. Hver af de to projekter får 75.000 kr. om året fra Sorø. Herudover støttes Nepal med 75.000 kr. i 2017. Pengene kommer fra salget i de to genbrugsbutikker.

Venskabsprojektet i Togo har som overordnet mål at forbedre levevilkårene og den økonomiske situation for udsatte familier i Savanne-regionen. Gennem projektet får kvinderne helt konkrete værktøjer, som de kan bruge til at hjælpe sig selv og deres familier til et bedre livsgrundlag. Kvinderne vil i projektet lære, hvordan de bedst muligt dyrker jorden og vil modtage støtte til landbrugsaktiviteter og smådyrshold gennem træning i landbrugsmetoder, uddeling af forbedret såsæd, produktion af kompost, opførelse af sten- og jorddiger samt opførelse af simple vandingssystemer. Aktiviteterne vil sætte den enkelte familie bedre i stand til at brødføde sig selv og tjene penge via bedre dyrkning af jorden og salg af afgrøder. 

Venskabsprojektet i Malawi  sigter mod at styrke lokalsamfund i tre distrikter ved at gøre dem modstandsdygtige overfor store såvel som små katastrofer og forbedre indbyggernes levevilkår og fremtidige livsmuligheder. Målet er at øge det generelle sundhedsniveau, tætne det sociale sikkerhedsnet for de mest udsatte grupper, give adgang til en stabil drikkevandsforsyning og sanitære faciliteter og gøre kvinders position i lokalsamfundet stærkere. 

Venskabsprojektet I Nepal arbejder indenfor fire temaer: katastrofeberedskab, forebyggelse af vandbårne sygdomme, sundhedsoplysning og kapacitetsopbygning af Nepal Røde Kors og lokale myndigheder. I den første del af projektet laves en detaljeret kortlægning af problemerne i hver enkelt landsby. Dette foregår i tæt dialog og samarbejde med de lokale beboere. På baggrund af kortlægningen foretager beboerne med støtte fra projektets medarbejdere en analyse af problemerne, som munder ud i en plan for landsbyen.

Kontaktperson

Anni Brøndum
Mail: bronduma@gmail.com
Mobil: +45 2921 9157